top of page

Sekretess och säkerhet

Denna policy gäller för behandling av personuppgifter som Korallo samlar in om dig som kan komma exempelvis från via våra webbplatser (inkluderat sociala nätverk som tillhör tredje part), elektronisk post, sms, telefon,

 registreringsblanketter, i övriga kontakter med oss, från tredje part och från allmänt tillgänglig information.

Vi värnar om din personliga integritet. Denna policy reglerar hur vi samlar in, använder och skyddar uppgifter om dig och hur du kan tillvarata dina rättigheter. Vänligen kontakta oss om du har frågor eller synpunkter avseende denna personuppgiftspolicy. Nedan nämnd lag hänvisar till Dataskyddsförordningen (eng. General Data Protection Regulation, GDPR) och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Cookies

Vi använder cookies, elektroniska bilder och liknande spårningstekniker på vår webbplats och i vår e-postkommunikation. Kakor, eller cookies, är minismå datafiler som lagras i din telefon eller dator och är nästan som ett minne för din webbläsare. Cookies kopplar ihop din webbläsare med vår sajt, så att vi till exempel vet vilken kund och kundvagn som hör ihop, eller hur många som besökt vår sajt – väldigt praktiskt. Första gången du besöker Korallos hemsida blir du tillfrågad om vilka cookies du vill acceptera. Om du ångrar dina cookie-inställningar senare kan du ändra eller ta bort dem. Om du upplever problem när du ska handla hos oss, till exempel att varan du försöker lägga till i kundvagnen inte stannar där, så kan det bero på att du valt att din webbläsare inte ska acceptera cookies. 

Butter Cookie
Flicka med Drawing

Vilka uppgifter samlar vi in?

Med ”personuppgifter” menas uppgifter som rör dig och kan identifiera dig. Vanligtvis kan du använda dig av vår webbplats utan att tillhandahålla oss några uppgifter utöver tekniska. På vissa sidor kommer uppgifter från dig begäras, exempelvis i anslutning till köp och serviceärenden eller om du registrerar dig för att ta del av elektroniska nyhetsbrev. Vidare kan vi använda oss av uppgifter om dig som vi hämtat från andra källor tillhandahållna av tredje part, t.ex. marknadsförings- och säljaktivitetsbolag.

De personuppgifter om dig som samlas in kan vara: 

Person- och kontaktuppgifter - såsom ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, demografiska uppgifter (såsom födelsedatum, ålder, kön, geografisk plats, favoritprodukter och fritidsintressen) samt, när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen eller vikten av en säker identifiering, även personnummer.

Ekonomisk information - information som behövs för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp, exempelvis betal- eller kreditkortsuppgifter. 

Enhet och internet-anslutning - exempelvis IP-adress, cookies, geografisk plats och inloggningsuppgifter. Information om ditt användarbeteende - såsom dina sökmönster och aktiviteter på webbplatsen, din svarstid för sidor och hur du använder våra tjänster. 

Registrerad information – innehåll du själv lämnar och registrerar, lämnar eller publicerar, exempelvis i samband med samtal till kundtjänst (som kan komma att spelas in), tävlingar, anmälan till nyhetsbrev samt innehåll som du delar med oss genom att ladda upp på vår webbplats eller på sociala nätverk (som du tillåter att nätverket delar med oss), såsom texter, videoklipp och fotografier.

Information från andra källor – Allmänt tillgänglig information eller information från våra samarbetspartners som vi exempelvis inhämtar för att hålla våra uppgifter om dig uppdaterade eller för att säkra exempelvis betalning.

Ett av våra främsta syften med insamtlig av personuppgifter är att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom att bearbeta och leverera dina beställningar, fakturera och tillhandahålla kundservice och andra åtaganden kopplade till köp av våra produkter. Vi kan exempelvis behöva svara på dina frågor via vår chatt gällande ditt köp samt skicka ut information till dig i produktsäkerhetssyfte, exempelvis om någon av våra produkter behöver återkallas, och övrigt försäkra oss om att lagkrav efterlevs (exempelvis bokföringslagen).

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som följer av denna personuppgiftspolicy eller så länge det krävs enligt lag eller avtal. Dina personuppgifter anonymiseras när de inte längre är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för eller inte längre behövs enligt lag eller avtal.

Hand Holding Brown Paper Bag

Varför samlar vi information om dig?

Hur länge sparar vi informationen?

I enlighet med lag har du rätt att begära ut information om personuppgifter vi har om dig efter att du har identifierat dig och tydligt angett vilken information du önskar ta del av. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till den adress som anges nedan under rubriken Kontakt nedan. Vi kommer snarast möjligt och inom en månad bemöta din begäran. I de fall vi inte kan uppfylla din begäran kommer vi att meddela dig detta och ange varför.

Om du anser att uppgifterna om dig är inkorrekta eller ofullständiga har du på sätt och begränsat till vad som föreskrivs i lag rätt att vända dig till oss med en begäran om rättelse. Vi kommer att korrigera eller uppdatera uppgifterna om dig så snabbt det är rimligt möjligt.

Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att begära att få uppgifterna om dig borttagna eller begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter samt att återkalla eventuella samtycken. Du har också på sätt föreskrivs i lag rätt att få överfört (porterat) de personuppgifter du lämnat till oss.

Notera att det kan krävas att vi behåller nödvändiga personuppgifter i samband med radering, återkallelse av samtycke eller portering för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal. Det kan också vara tillåtet för oss enligt lag att behålla vissa personuppgifter för att tillgodose våra affärsbehov.

Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning, inbegripet profilering. Vi måste då, efter att du specificerat vilken behandling du invänder mot, visa att det finns intressen som väger tyngre. Du har likaså rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som görs för direkt marknadsföring.

Dina rättigheter

Botanical Sketch
bottom of page